Why pollinators (bees, butterflies and moths) matter ?

The bees and butterflies from Sweden are endangered.

Habitat loss and lack of suitable flowers, as well as intensive use of pesticides and increase in predators make them vulnerable. We already lost five native species in the past 5 years and several other species of bees and butterflies are currently close to extinction.

 

Bin och fjärilar från Sverige är hotade.

 

Habitatförlust och avsaknad av lämpliga blommor, samt intensiv användning av bekämpningsmedel och ökning av rovdjur gör dem sårbara. Vi har redan förlorat fem infödda arter under de senaste 5 åren och flera andra arter av bin och fjärilar är för närvarande nära utrotning.

Why bees and butterflies matter?

Bees and butterflies are the main plant pollinators and play a key role in producing most of the food we eat (a third) such as tomatoes, peas, apples and strawberries. Both species are estimated to contribute to over SEK 70 million per annuum to the Swedish economy and 14.2 billion euros per annuum to the EU economy. The disappearance of the pollinators will lead to a diminution of availability of fresh fruits and vegetable, as well as an exponential increase to their cost. Bees and butterflies also pollinate wildflowers, which allows them to reproduce and without insect help many will disappear and endangered higher-up animal species in the food chain affecting the whole Swedish wildlife if pollinators were to disappear.

Varför bin och fjärilar betyder något?

 

Bin och fjärilar är de viktigaste växtspollinatorerna och spelar en nyckelroll för att producera det mesta av maten vi äter (en tredjedel) som tomater, ärter, äpplen och jordgubbar. Båda arterna beräknas bidra till över 70 miljoner kronor per år till den svenska ekonomin och 14,2 miljarder euro per år till EU: s ekonomi. Förorenarnas försvinnande kommer att leda till en minskning av tillgängligheten av färsk frukt och grönsaker samt en exponentiell ökning av deras kostnader. Bin och fjärilar pollinerar också vilda blommor, vilket gör att de kan föröka sig och utan insektshjälp kommer många att försvinna och hotade högre djurarter i livsmedelskedjan som påverkar hela det svenska djurlivet om pollinerare skulle försvinna.

Why are pollinators in decline?

For a combination of reason due to the agriculture, the past abundance of wildflowers declined greatly in the past decades. The intensive farming and agricultural activities (use of land for one type of crops), the use of pesticides and the increased number of parasites and predators of the pollinators have made a consequent impact on their survival.

 

In Europe, 40% of wild bee species and 30% of butterfly species are declining. And if governments just began to raise awareness, it's only a common effort that will keep our pollinators alive and healthy.

Varför är pollinerare i nedgång?

 

Av en kombination av orsak till följd av jordbruket minskade det tidigare överflödet av vilda blommor kraftigt under de senaste decennierna. Den intensiva jordbruks- och jordbruksverksamheten (markanvändning för en typ av grödor), användningen av bekämpningsmedel och det ökade antalet parasiter och rovdjur från pollinatorerna har påverkat deras överlevnad.

 

I Europa minskar 40% av vilda biarter och 30% av fjärilsarter. Och om regeringar just började öka medvetenheten är det bara en vanlig ansträngning som kommer att hålla våra pollinatorer levande och friska.

Other websites about Swedish pollinators / Andra webbplatser om svenska pollinatorer: